Mateřská škola Špičky
Mateřská škola Špičky

Aktuality

Výsledky zápisu do MŠ Špičky na školní rok 2022/2023

Registrační číslo       1          NEPŘIJAT

Registrační číslo       2          PŘIJAT

Registrační číslo       3          NEPŘIJAT

Registrační číslo       4          NEPŘIJAT

Registrační číslo       5          NEPŘIJAT

Registrační číslo       6          PŘIJAT

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí, aby se dostavili podepsat rozhodnutí o přijetí do MŠ.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bylo rozhodnutí správního řízení zasláno poštou doporučeně.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 42a, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky Mateřské školy Špičky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do MŠ Špičky proběhne 13.5.2022 od 8:00 - 15:00 hodin. Prosím zájemce, aby nejprve kontaktovali ředitelku MŠ, Mgr. Zuzanu Stejskalíkovou: 737 527 888. V letoším roce odchází z MŠ dva předškoláci, tedy budeme moci přijmout dvě děti.

Rozhodnutí o přijetí se řídí danými kritérii, která jsou ke stažení v dokumentech. Tam také naleznete žádost o přijetí a evidenční list.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JARNÍ STEZKA prodloužena až do 27. 3.2022

Připravili jsme pro rodiče, děti a přátele Špičkové školky zábavnou i naučnou stezku po obci.

Potřebujete s sebou propisku. Startovn kartu si vyzvedněte u vstupu do Mš a pak jděte ,,po fáborkách,,. V cíli na Vás čeká odměna ;-)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Drakiáda plakátek-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledky zápisu do MŠ Špičky na školní rok 2021/2022 

Č.J.      1    PŘIJAT

Č.J.      2    NEPŘIJAT

Č.J.      3    PŘIJAT

Č.J.      4    NEPŘIJAT

Č.J.      5    PŘIJAT

Č.J.      6    NEPŘIJAT

Č.J.      7    PŘIJAT

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí, aby se dostavili podepsat rozhodnutí o přijetí do MŠ.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bylo rozhodnutí správního řízení zasláno poštou doporučeně.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 10. května 2021 dle informací MŠMT budou mateřské školy otevřeny pro všechny děti v „normálním režimu“.

Škola od tohoto data již nemá povinnost děti testovat na přítomnost viru Covid.

V prostorách školy děti nemusí nosit roušky.

Všechny děti přihlašuji od pondělí je stravě. Pokud už nyní víte, že dítě z jakéhokoliv důvodu v pondělí 10. května nenastoupí, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

Už se na všechny děti moc těšíme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

MŠMT  zveřejnilo přesné informace k nástupu dětí do MŠ od pondělí 12.4. 2021.

Nastoupit mohou pouze všichni předškoláci (děti 5-6 (7 ) leté) a mladší děti rodičů vybraných profesí.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele

Všechny rodiče předškoláků jsem obvolala. Přesto, kdyby se mezi Vámi nacházel někdo z určené výjimky pro IZS a chtěl dítě do MŠ umístit, prosím kontaktujte mě: 773 166 311. Stejně tak, pokud by u nahlášených předškoláků došlo ke změně a někdo nenastoupil.

Děti nemusí v MŠ nosit roušku. Rodiče musí nosit respirátor.

Děti se musí 2x týdně testovat.

Testování dětí proběhne 2 x týdně (vždy v pondělí a čtvrtek, v prostorách malé šatny - bude označeno. Test s dítětem provede rodič, pod dohledem zaměstnance školy, testování bude probíhat v pondělí 12.4. od 6:30 do 8:15. Upozorňujeme rodiče, aby počítali s časovou prodlevou cca 20 minut, než dojde k vyhodnocení testu, a po tuto dobu se zdržovali s dítětem pouze v šatně nebo venku.

Testovat se mohou pouze děti nevykazující příznaky onemocnění.

V případě, že test bude pozitivní, dítě si odvedete domů a bude nutné postoupit PCR test. V případě negativního výsledku dítě odvede zaměstnanec MŠ do třídy.

Věříme, že se podaří testování a návrat dětí společně hladce zvládnout. Tady najdete odpovědi na nejčastější dotazy:

https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy v případě dalších dotazů mi neváhejte zavolat.

Testování – veškeré informace viz. odkazy a instruktážní video:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/.../testovani-letak-pro-rodice-6...

video jak testovat:

http://www.pedagogicke.info/.../msmt-instruktaz-pro-skoly...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

na základě protiepidemiologických opatření, upravujeme způsob přijímacího řízení, abychom neriskovali možnost šíření nákazy, takto:

Postup, jak na zápis do MŠ pro školní rok 2021-2022:

  1. Pokud dítě nebylo u loňského zápisu přijato a zájem zákonných zástupců o naši MŠ trvá, musí zákonný zástupce znovu vyplnit všechny potřebné dokumenty a podat přihlášku k zápisu.
  2. Pokud nemají rodiče možnost vytisknout  žádost o přijetí z našich webových stránek (složka dokumenty), mohou si vyzvednout žádost v MŠ v týdnu od 3.5. -  7.5. 2021 od 7-12 hodin v budově MŠ.
  3. 14. 5. zákonní zástupci doručí vyplněnou a podepsanou žádost do MŠ buď poštou na adresu mateřské školy nebo vhozením žádosti do poštovní schránky MŠ. Součástí podání žádosti je potvrzení od lékaře o očkování, kopie rodného listu dítěte a kopie občanského průkazu zákonného zástupce. Vše v zalepené obálce označené popiskem ZÁPIS a adresováno ředitelce školy. Na základě dodaných žádostí od zákonných zástupců vystaví ředitelka školy registrační čísla. Ta budou doručena rodičům emailem, případně osobně při vyzvednutí žádostí.
  4. 21. 5. vydá ředitelka MŠ rozhodnutí o přijetí, vyvěšením registračních čísel na  webových stránkách MŠ.
  5. Doložení řádného očkování dítěte:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Budeme požadovat předložení (kopii)  těchto dokladů:

  • Občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte
  • Povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků                                                                            Termínem odevzdání žádostí začíná doba rozhodná pro vyřízení žádostí ve správním řízení podle předem stanovených kritérií pro přednostní umístění v případě poptávky převyšující kapacitní možnosti MŠ. Po naplnění těchto kritérií ředitelka vydává rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce může písemně prohlásit, že je dítě řádně očkované a doložit kopii očkovacího průkazu. Potvrzení lékaře nám dodá později. Můžete se ale telefonicky dohodnout s dětským lékařem na potvrzení individuálním způsobem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření                                                                          ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Budeme se ale online potkávat přes Google Meet a přes Školu v pyžamu. Předškoláci, kteří mají vzdělávání povinné, od nás budou dostávat pracovní listy a náměty přes soukromou skupinu na facebooku a na email. Se vším dětem i rodičům rády poradíme na online schůzkách tak, aby byly na zápis do ZŠ dobře připraveny. Děkujeme za spolupráci ;-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis dětí do MŠ  proběhne 14.5.2021 od 8:00 – 15:30. Pokud aktuální hygienická opatření v té době nebudou umožnovat osobní účast dětí a rodičů v MŠ, proběhne zápis bez jejich přítomnosti. Zájemce o naši školku žádáme, aby dopředu telefonicky kontaktovali ředitelku MŠ na tel.: 737 527 888.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz MŠ ve školním roce 2020/2021 začíná v úterý 2.9.2020.

Informativní třídní schůzky proběhnou v úterý 8. 9. 2020 v 15:30 hodin. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky zápisu dětí do MŠ:

č. 3 - přijato

MŠ má v současné době plnou kapacitu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz MŠ do konce školního roku

Prosím rodiče, aby si prostudovali tyto pokyny a nejpozději do čtvrtku 21.5. přihlásili své dítě k docházce, abychom mu mohli objednat stravu. Budu vycházet z ankety o docházce, kterou jste mi na naši uzavřené fcb skupině vyplňovali. Pokud by tam byla nějaká změna, prosím volejte, pište. Ne všichni také anketu vyplnili, prosím o doplnění. Stáhněte si také Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a současně s nástupem dítěte ho předejte přítomnému pedagogovi v MŠ.

Cesta do MŠ a z MŠ: Při cestě do a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry. (To neplatí pro doprovod dítěte.)

Doprovázející osoba pouze zazvoní na zvonek u dvěří MŠ a předá dítě přítomnému pedagogovi, NEVSTUPUJE DO ŠATNY. V naší šatně opravdu nejsme schopni zajistit dvoumetrové rozestupy. Pokud rodič potřebuje vstoupit, musí být v šatně sám a pohybovat se v roušce. Pro děti toto nařízení neplatí.

Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Při vstupu do MŠ bude dítěti vždy změřena teplota.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel a jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků během dne, jsou rodiče povinni si své dítě okamžitě vyzvednout.

Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje ruce (důkladně 20 až 30 s tekutým mýdlem). K osušení rukou se používají vždy jednorázové ručníky a na řádně vysušené ruce se použije desinfekční prostředek.

Výhradně se používají jednorázové kapesníky a po smrkání si děti vždy umyjí a vydesinfikují ruce.

Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné co nejvíce času strávit venku v areálu mateřské školy (zde roušky mít nemusí). Vycházky budeme plánovat tak, abychom se nepotkali s dalšími lidmi (což nám špičkové okolí školky umožňuje). 

Pokud se v rodině nacházejí osoby s rizikovými faktory, je na zvážení rodičů, zda bude dítě do mateřské školy docházet.

Zde v dokumentech je ke stažení Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Je nutné jej vytisknout, podepsat a donést současně s nástupem dítěte do MŠ. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEBUDE DÍTĚ DO MŠ PŘIJATO.

Na základě epidemiologických opatření a doporučení dochází ke změnám provozních podmínek mateřských škol. Tzn. Veškeré plánované akce jsou do konce školního roku zrušeny. Vyjímkou bude zřejmě lesní pedagogika v Bohuslávkách 9.6. Zde bychom se měli pohybovat v lese pouze s lesním pedagogem. Děti budou mít roušku. O tom Vás budu ještě informovat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do MŠ proběhne 15.5.2020 od 8:00 - 15:00

Pokud  i v tomto termínu budou trvat opatření proti nákaze COVID-19 a MŠ bude stále uzavřena, proběhne zápis bez přítomnosti dětí a rodičů. Do 15. 5. 2020 je nutné doručit elektronicky (pokud máte uznaný elektronický podpis) nebo osobně do poštovní schránky  MŠ tyto dokumenty:  vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, ofocený rodný list dítěte, ofocený občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněný evidenční list. Potvrzení od lékaře není nutné. Stačí čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě je řádně očkované a přiložit ofocený očkovací průkaz dítěte.  V případě doručení do schránky, dejte prosím vše do jedné obálky s popisem ,,ZÁPIS,,.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte) nar. (XX.XX.XXXX), se podrobil(a)  všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

V situaci, kdy počet přihlášených dětí převýši kapacitu MŠ, bude ředitelka MŠ postupovat podle zveřejněných formálních kritérií. Ty naleznete v sekci Dokumenty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznamujeme rodičům, že výše školného za měsíc březen byla poměrně snížena na 175 Kč

Pokud nebude provoz MŠ obnoven ani v měsíci dubnu bude platba stanovena na 0,- Kč, případně opět poměrnou částkou, pokud bychom v dubnu MŠ otevřeli. Vyúčtování a vrácení přeplatků provedeme po znovuotevření školy.

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzavření MŠ od 16. 3. 2020 do odvolání

Vážení rodiče, v souvislosti s opatřeními, která přijalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, s cílem v co největší míře zabránit šíření onemocnění COVID-19, po dohodě se zřizovatelem oznamujeme, že s platností od pondělí 16. března 2020 bude Mateřská škola Špičky, příspěvková organizace uzavřena až do odvolání.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis dětí do MŠ Špičky

Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472 Sb.,(školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání..

Kapacita Mateřské školy Špičky, je ve zřizovací listině stanovena na 20 míst.

Pro školní rok 2020/2021 se počítá se dvěma volnými místy (3 odchází do ZŠ, ale jedno dítě máme ve sdílené docházce z loňského roku)

Zápis se koná v pátek 15. 5. 2020 (od 8:00 - 15:00)

Tento termín bude uveřejněn na webových stránkách školy, na facebooku a vyvěšen na vývěsce u OÚ ve Špičkách.

K zápisu zveme všechny rodiče s dětmi.

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let. Od 1. září 2020 je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje na základě pravidel a kritérií pro příjímání dětí do MŠ ředitelka školy.

Zápis bude probíhat následovně:

Učitelka Vás uvede do třídy. Zde Vás všechny seznámíme se školním vzdělávacím programem naší MŠ a zodpovíme případné dotazy. Zákonný zástupce je seznámen s kritérii pro přijetí dítěte a s přiděleným registračním číslem. Poté budete mít možnost si prohlédnout naši MŠ – vaše děti si budou moci hrát. Současně dle pořadových čísel budete zváni k zápisu svých dětí.

K zápisu doneste tyto dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče
  • vyplněnou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře

Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit k zápisu, domluví si s ředitelkou školy jiný, náhradní termín.

Kritéria přijetí naleznete ve složce Dokumenty.

 

 

                         

 

Facebook MŠ Špičky

logo facebook

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1