Mateřská škola Špičky
Mateřská škola Špičky

Šablony OP JAK

OD 1.9.2022 - 31.8.2023 realizujeme projekt Šablony Špičky

registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001986

výše podpory: 227.328Kč

Souhrn realizovaných aktivit:

1.I/1 Školní asistent MŠ (zvoleno 860 produktivních hodin)

● 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ (zvoleno 1x 8 hodin vzdělávání)

● 1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ (zvoleno 1x)

op jak------------------------------------------------

 

šab

SOUHRN REALIZOVANÝCH AKTIVIT V PROJEKTU ŠABLONY II, které byly podpořeny částkou 189.642Kč

 

  • 1x DVPP – čtenářská gramotnost 
  • 1x DVPP – matematická gramotnost 
  • 1x DVPP – osobnostně sociální rozvoj 
  • 1x DVPP – polytechnické vzdělávání 
  • 2x sdílení zkušeností pedagogických pracovníků 
  • 4x projektový den v MŠ
  • 4x projektový den mimo MŠ
  • 4x komunitně osvětové vzdělávání
  •  

Souhrnná reflektivní zpráva z projektu č. CZ.02.3.68/0.0/18_063/0015662, název: Šablony Špičky

 

PERSONÁLNÍ PODPORA:

2.1/5 Chůva – personální podpora MŠ                                                                                                                                   

- 0,3 pracovní úvazek                                                                                                                                                                   

- studium v rozsahu 160 hodin - Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-0117-M

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP 

- osobnostně sociální rozvoj                                                                                                    

DVPP v rozsahu 8 hodin - Manuál začínající ředitelky MŠ                                                                

- matematická gramotnost                                                                                                               

DVPP v rozsahu 8 hodin

- Matematická pregramotnost- rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku                                                

- čtenářská gramotnost                                                                                                        

DVPP v rozsahu 8 hodin - Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ                

- polytechnické vzdělávání                                                                                                    

DVPP v rozsahu 8 hodin - Vyrábíme rytmické nástroje

2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

- 2x návštěva zástupce MŠ Špičky v MŠ Němčice nad Hanou                                                                                       

 - 2x návštěva zástupce MŠ Rakov v MŠ Špičky

 

Reflexe všech pracovníků potvrdila přínosnost aktivit. Vzdělávací, setkávací i metodické činnosti obohatily edukaci v mateřské škole. Pedagogové nabyli nový pohled na čtenářství, na rozvoj matematických představ u dětí a inspirovali se v oblasti polytechnické výchovy. Absolvováním kurzu Chůva získala budoucí chůva profesní kvalifikaci a nabyté vědomosti uplatňovala denně při práci s dvouletými dětmi, ale byla i nápomocna učitelkám při mnoha dalších činnostech. DVPP Manuál začínající ředitelky výrazně pomohl a usnadnil nové ředitelce její práci. V této oblasti jí také bylo velkým přínosem navázání spolupráce a sdílení zkušeností s dalšími mateřskými školami. Při vzájemných návštěvách jsme nalezli mezi pedagogy podněty k rozšiřování vzdělávání o nové poznatky a informace, mezi ředitelkami náměty na aktivity a akce, stejně tak mnoho odpovědí na otázky týkající se řízení organizace. K tomu všemu Šablony Špičky II napomohly.